ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން އޭވީސީ ކޮލިފައިން

ނިޝާން އަލީ

29 ޖެނުއަރީ 2017

މާލޭގައި ފެށި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖެ ޓީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އީރާން ޓީމް ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކުރި ބުކްލެޓް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް (ވ) އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ނޭޕާލްގެ ޕްރަތީބާ ފޮނުވާލާ ޝޮޓެއް ބްލޮކް ކުރަން ރާއްޖޭގެ ދެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކުރަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:28 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ނޭޕާލް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ބޯޅަ ސެޓް ކުރަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:28 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:28 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ނޭޕާލްގެ ސަރަސްވަތީ ބޯޅަ ކުރިޔަށް ފޮނުވާލަނީ --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:28 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:28 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:28 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، އިރާން ކުޅުންތެރިޔަކު ފޮނުވާލާ ޝޮޓެއް ބްލޮކް ކުރަން ނޭޕާލް ދެ ކުޅުންތެރިއަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:28 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:27 ޖެނުއަރީ 2017، ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭވީސީ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ނޭޕާލާއި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން، ނޭޕާލްގެ އުޝާ ފޮނުވާލާ ޝޮޓް އިރާންގެ ޝެއިޙީ ބްލޮކް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy