ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ 68 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

29 ޖެނުއަރީ 2017

އިންޑިއާގެ 68 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުން: މި ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. މި ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އާސިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކީ އިންޑިއާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ވެސް އިންޑިއާ އިން ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް(ވ)، އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ (މ) އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޝައިނީ، އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް(ވ)، ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ (މ) ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިސްރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކީލޭޝް މިސްރާ(ވ)، ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް(ކ) އަށް މާބޮނޑިއެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2017: އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޒޫނާ ލަވައެއް ހުށަހަޅާދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy