ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މާލޭގައި ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

30 ޖެނުއަރީ 2017

ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މާލޭގައި ފެށުން: ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ހަފުލާގައި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު. މި ހިދުމަތް ދެނީ ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށި "ސްކޫޓެކްސީ"ން. ޚިދުމަތް ފެށީ 20 ސައިކަލުގެ ފްލީޓަކާ އެކު. އެ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅަންޖެހެނީ 8080 އަށް.

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫ ޓެކްސީގެ ސައިކަލުތައް ދައްކާލަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫ ޓެކްސީގެ ސައިކަލުތައް ދައްކާލަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫ ޓެކްސީގެ ސައިކަލުތައް ދައްކާލަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއް ރަޝީދު ނާފިޒް (ކ-2)، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ވ-3)، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު(ވ-2)ގެ އިތުން ސްކޫ ޓެކްސީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއް ރަޝީދު ނާފިޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫ ޓެކްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެން ޑްރައިވަރަކު ސައިކަލު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެން ޑްރައިވަރަކު ސައިކަލު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (މ) ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްދެއްވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ވ) ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްދެއްވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެން ޑްރައިވަރަކު ސައިކަލު ދުއްވަން ތައްޔާރުވެފައި. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޑްރައިވަރަކު ސައިކަލު ދުއްވަން ތައްޔާރުވެފައި. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިރިހެން ޑްރައިވަރަކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު އަރުއްވައިގެން ދުއްވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2017: ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެން ޑްރައިވަރަކު މީހަކު ގޮވައިގެން ދުއްވަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ/ނިޝާން އަލީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy