ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

2 ޖޫން 2016

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބާލަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އުޅަނދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައި

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓެއިނަރަކުން ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވާފައި: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓެއިނަރަކުން ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ދޯންޏެއް ފަޅުތެރޭގައި: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓެއިނަރަކުން މީހަކު މުދާ އުފުލަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުއެތާ މުވައްޒަފަކު ހިނގާލާފައިދަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ޕިކަޕެއް މުދާ ބަރުކުރަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓެއިނަރަކުން މުދާ ނެރެގެން ގެންދަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ފޯކްލިފްޓަކުން މުދާ އަރުވަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކޮންޓެއިނަރު އުފުލާ ފޯކްލިފްޓަކުން ކޮންޓެއިނަރެއް އުފުލަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފޯކްލިފްޓަކުން ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުދާ އުފުލާ ފޯކްލިފްޓަކުން މުދާ ބާލަނީ : އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުދާތަކެއް: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މުދާ ކޮންޓެއިނަރަކުން މުދާ ބާލަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ފޯކްލިފްޓެއް މުދާ ބަރުކޮށްފައި: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދު: ޖޫން 2، 2016: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ދޯންޏަކަށް ފޯކްލިފްޓަކުން މުދާ އަރުވަނީ: އެ ކުންފުނިން ބުނީ މުދާ ބާލަން ބޭނުންވާ ވެހިކަލް މަދުވުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް. --ފޮޓޯ: އަލީ ނިޝާން /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy