ފޮޓޯގެލަރީ / ކުނި

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމަށް ވެމްކޯ އަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް ދައްކާލުން

ހުސެއިން ވަހީދު

13 ފެބުރުއަރީ 2017

ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް އަލަށް ގެނައި 30 އުޅަނދު ދައްކާލުން: މި ފަހަރު 20 ޓްރައިސައިކަލާއި 10 ކޮމްޕެކްޓާ ޓްރަކްސް ގެނެސްފައިވާއިރު، ކުރިމަގުގައި އިތުރު އުޅަނދުތައް ގެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ. މާލޭގެ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވެމްކޯ އިން ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށާފައިވާއިރު، ތިލަފުށީގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ ހިމަނާފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި 30 އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓްރައިސައިކަލްތައް.----ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ޓްރައިސައިކަލެއް މީހަކު ދުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި 30 އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓްރައިސައިކަލްތައް.----ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ޓްރައިސައިކަލެއް ދުއްވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަލީ ޚާލިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި 30 އުޅަނދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓްރައިސައިކަލްތައް.----ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލާއިރު އެ ވެހިކަލްތަކުގެ ކައިރިން މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ، ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މާލޭގައި ކުނި އުފުލުމަށްޓަކައި ވެމްކޯ އަށް އަލަށް ގެނައި އުޅަނދުތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy