ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ނިމުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

14 ފެބުރުއަރީ 2017

ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ކ. ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. ރައީސަކު ގާނޫނާ ހިލާފު ނުވެ، ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، އެ ބޭފުޅަކާ އަބަދު ދިމާކުރަމުން ދިއުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް/މިހާރު

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކ. ހިއްމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017: ކ. ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކ. ހިއްމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާން އަދި ނައިބު ރައީސް ސިރާޖް.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ދިދައެއް ހިފައިގެން.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް އާންމުން.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމަކަށް ތައްޔާރުވެގެން.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމަކަށް ތައްޔާރުވެގެން.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށުގެ ބައެއް ކުޑަކުދިން މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ރައީސް ޔާމީން އުނދޯއްޔެއްގައި އިށީނދެވަޑައިގެން.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ރައީސް ޔާމީން، ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާން އިބްރާހީމްއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކާލައްވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރަށުގެ ބައެއް އާންމުން ބައިވެރިވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ރައީސް ޔާމީން އުނދޯއްޔެއްގައި އިށީނދެވަޑައިގެން.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރަށުގެ ބައެއް އާންމުން ބައިވެރިވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ އެ ރަށުގެ ބައެއް އާންމުން ބައިވެރިވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަށުގެ ބައެއް އާންމުން ބައިވެރިވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާން އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާން އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހިންމަފުށީ ކައުސިލްގެ ރައީސް ޝާން އިބްރާހީމް، ލަކުޑިން ހަދާފައިވާ ކުޑަ ދޯންޏެއް ރައީސް ޔާމީނަށް އަރުވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޔާމީން، ހިންމަފުށީގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ އެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

ކ. ހިންމަފުށި: ފެބްރުއަރީ 13، 2017- މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގައުމީ ދިދަ ޖަހައި ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި: މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުން އެ ރަށުގެ ބިމަށް ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy