ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ 'ހޭވައްލާ" ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

17 ފެބުރުއަރީ 2017

ފެބްރުއަރީ 16، 2017- ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި "ހޭވައްލާ" ޖަލްސާ: މިޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކުލަ ކަމަށްވާ އަސުރުމާ ކުލައަކީ ހުރިހާ ބައްޔަށް އޮތް ޝިފާއެއް ކަމަށް. އަދި ދިވެހި އުދަރެހުން އުޖާލާކަމާއެކީ ފަވާލާނީ އަބަދުވެސް އަސުރުމާ ކުލަކަން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި. އަންނަ އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ނުކުނަން ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހާއްސަ ދުއާއެއް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްރަހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހާއްސަ ދުއާއެއް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހާއްސަ ދުއާއެއް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން، ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބުަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމާއި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 16، 2017- އޭޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy