ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017

ހަފީޒާ އަހުމަދު

19 ފެބުރުއަރީ 2017

ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017: ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އާއި ތައުލީމީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހިމެނޭ އެކްސްޕޯއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުން: ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވި މި އެކްސްޕޯ ހުޅުވައިދެއްވީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް. އެޗްޑީސީ އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބޭއްވި މި އެކްސްޕޯގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްގެ ސްޓޯލް، ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވި އެކި ސްޓޯލުތަކުގެ ބައިވެރިންނާއެކީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓޯލުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޓޯލުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، ސްޓޯލަކުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، ބީޗް ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޯލުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް (ކ) މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް (ކ-2) ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، ސްޓޯލެއް ކައިރީގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް (ކ-2) މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއްމީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯ، ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހުޅުވައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، އިމިގްރޭޝަންގެ ސްޓޯލުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް (ކ-2) މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި، އެމްޕީއެލްގެ ސްޓޯލުން ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމަށް (ކ-2) މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 18، 2017: ރެހެނދި ސްކޫލުގައި "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި ބޭއްވި އެކްސްޕޯގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް(މ)، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ކ-3)ގެ އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy