ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ ސްޕޮންސާ ކޮށްދިނުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

20 ފެބުރުއަރީ 2017

ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ ސްޕޮންސަ ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހަފުލާ: ސްޓެލްކޯގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސްޕޮންސަޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރު. ކެއާ ސޮސއިޓީން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ނައުޝީން މުހައިމިން. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 30 މީހަކަށް ސްޓެލްކޯގެ އެކި ބްރާންޗުތަކުން ވެސް މިހާރު ވަނީ ވަޒީފާ ދީފައި.---ފޮޓޯތައް: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ޝުކޫރާއި ކެއާ ސޮސައިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ނައުޝީން ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ޝުކޫރު (ވ) އަދި ކެއާ ސޮސައިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ނައުޝީން ސޮއިކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝުކޫރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 20، 2017- ސްޓެލްކޯ އިން ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޕޮންސާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.--- ފޮޓޯ: ސްޓެލްކޯ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy