ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ފެބްރުއަރީ 27، 2017- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އަޅާ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފައްޓަވައި ދެއްވުން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ އާއި ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. މި ރަންވޭ އަކީ ޗައިނާ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ހަދާ 3،400 މީޓަރު ދިގު އަދި 60 މީޓަރު ފުޅާ އާ ރަންވޭއެއް. އެމްއޭސީއެލް އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އާ ރަންވޭ އެޅުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަގާފީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު (ވ) އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ (ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ބައެއްވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން (މ)، އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ވ) އަދި އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ (ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން އާ، އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ވ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕްުގެ ޗެއާމަން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން (މ) މަސައްކަތް ފައްޓަވައި ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން (މ) އަދި އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ އާދިލް މޫސާ (ކ) އަދި މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުގެ ޗެއާމަން (ކ)، ރައީސް ޔާމީނަށް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަގާފީ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ އާދިލް މޫސާ (ކ)، ރައީސް ޔާމީނަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުލެ: ފެބްރުއަރީ 27، 2017: އާ ރަންވޭ އެޅުމަށް ގެނެސްފައިވަ އެކްސްކަވޭޓަރުތައް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy