ފޮޓޯގެލަރީ / މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް (މާމިގިލި)

ގާސިމް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލުން

ހުސެއިން ވަހީދު

12 އެޕްރީލް 2017

އޭޕްރީލް 12، 2017- ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުކުރުން: ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ކޯޓުން އަމުރުކުރީ ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް. ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒްގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުން. އެކަމަކު އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރާއެކު، ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްއާ އެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރާއެކު، ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރާއެކު، ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެ ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރާއެކު، ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރާއެކު، ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން ދަރިކަނބަލުން އަދި ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި އަމުރާއެކު، ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގެން އެ ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލި މީހުން ފޮނުވާލުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެކު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ނާދިރާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ: އޭނާ ފަހުން ދޫކޮށްލި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެކު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެކު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެކު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެކު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހައްޔަރުކުރި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަރުވާއަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދާ ވާހަކައާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްބޭފުޅުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި: ހައި ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ގާސިމް ފަހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ގާސިމް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި އަޑުއުފުލަނީ: މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ އެކު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 12، 2017- މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހައްޔަރުކުރި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ފަރުވާއަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދާ ވާހަކައާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްބޭފުޅުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި: ހައި ކޯޓުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ގާސިމް ފަހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy