ފޮޓޯގެލަރީ /

އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

17 އެޕްރީލް 2017

އޭޕްރީލް 16، 2017- މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާ: އެ ޔުނިވަސިޓީން މި އަހަރު 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުނު.---ފޮޓޯތައް: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރަކާ، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ލަތީފް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ މި އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރަކާ، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ލަތީފް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރަކާ، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ލަތީފް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރަކާ، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރަކާ، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ މި އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާން، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރަކާ، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017-ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ 800 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ .---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017-ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ 800 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވޭ .---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިވަރަކާ، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ލަތީފް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

މާލެ: އޭޕްރީލް 16، 2017- އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްއެންޔޫ ފޭސްބުކް ޕޭޖް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy