ފޮޓޯގެލަރީ / އުރީދޫ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފުތިތާހުކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

19 އެޕްރީލް 2017

އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުން: ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އުރީދޫން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ހިއްސާއެއް ވިއްކާނީ 30ރ. ގެ މަގުން. އަދި މި މަހުގެ 30 އިން ފެށިގެން ހިއްކާ ވިއްކަމުން ދާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނޭ. އުރީދޫން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހާނެ މިންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް. އަދި ހިއްސާ ގަތް އަގަށް ވުރެ މަތިން ފައިދާ ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫން އިން ބުނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫއިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫއިން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ސިންހާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ސިންހާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޚާލިދު މުހައްމަދު އުރީދޫގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް އަށް އަރުވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޚާލިދު މުހައްމަދު އުރީދޫގެ ޕްރޮސްޕެކްޓަސް، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް އަށް އަރުވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޚާލިދު މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އައިޝަތު އަޒީމާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޚާލިދު މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ (މ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޝަރީފް (ވ) އަދި އެންސިސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- އުރީދޫން އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ސިންހާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ .---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy