ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުން

ނިޝާން އަލީ

19 އެޕްރީލް 2017

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންނާ އެކު ބާއްވާ މަހާސިންތާ ފެށުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވި މަހާސިންތާގެ ބޭނުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ދިވެހި ސަފީރުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ބޮޑު މަހާސިންތާ އެއް. ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކާ މެދު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު މި މަހާސިންތާގައި ހިއްސާ ކުރާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެެއް ޑިޕްލޮމެޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު (ކ) އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ (ކ) އާއި ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަނިލް އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ އަދި އިންޑިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަހުމަދު މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އަދި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް ސަފީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުނައްވަރާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ އަދި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާސިމް އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާސިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޭޕްރީލް 19، 2017- ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ރައީސް ޔާމީނާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާސިމް ސަފީރުންނާ އެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy