ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ލޯކަލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

5 މެއި 2017

މާލެ: މޭ 4، 2017- ހޮނިހިރުދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ޖަލްސާ، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުންނާއި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބޭއްވުން: ދެ ފަރާތުން ވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކު ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި ވަނީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ރައްދު ކޮށްފައި. ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާ އަލަށް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ބޭއްވިއިރު، އެމްޑީޕީން ޖަލްސާ ބޭއްވީ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި. ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ޖަލްސާ އަށް މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން އެދުނު ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެ ތަން ނުދިން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައި..---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު އަދި ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި، އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ އިސް މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މިއީ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައި މޫސަ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެ ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެ ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިލެއްވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން، ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ޖަލްސާގައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެ ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ވެސް މެމްބަރު އަދި ހޮނިހިރުދުވަހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އެ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ޝިފާ މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް އިއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 4، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ބޭއްވި ފަހު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy