ފޮޓޯގެލަރީ / ލޯކަލް އިންތިހާބު

ލޯކަލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން

އިސްމާއިލް ނަސީރު

6 މެއި 2017

މާލެ، އޭޕްރީލް 6، 2017- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ: ރަށްރަށާއި އަތޮޅުތައް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހުން އައްޔަން ކުރުމަށް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ވޯޓު ލުން ކުރިއަށް އެބަދޭ..---މިހާރު ފޮޓޯތައް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ކިޔޫގައި -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2017: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލުމަށް އިނގިލީގައި ފާހަގަ ޖަހަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2017: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު ވޯޓިން ބޫތުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބޯޓު ލާން ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާން ގޮސް ތިބި ބަޔަކު ވޯޓިން ބޫތުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓު ލި މީހެއްގެ އިނގިލީގައި ފާހަގަ ޖަހަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލާން ތައްޔާރު ވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު

މާލޭގައި ވޯޓު ލާ މަރުކަޒެއްގެ ބޭރުގައި ގޮނޑި ޖަހާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލާން ތައްޔާރު ވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓު ލި މީހެއްގެ އިނގިލީގައި ފާހަގަ ޖަހަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލާން ތައްޔާރު ވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލާން ތައްޔާރު ވަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު

މާލޭގައި މިއަދު ވޯޓު ލަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/ މިހާރު

ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި މީހަކު މިއަދު ވޯޓު ލަނީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު

މާލޭގައި މިއަދު ވޯޓު ލަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2017: ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލާން ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2017: ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލާން ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2017: ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލާން ބަޔަކު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2017: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލުމަށްފަހު އިނގިލީގެ ފާހަގަ ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy