ފޮޓޯގެލަރީ / ނަރުހުންގެ ދުވަސް

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

13 މެއި 2017

މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ނަރުހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ހެދުން ކަމަށް. އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 2،000 އެއްހާ ނަރުހުން ތިބި އޭގެ ތެރެއިން 45 ޕަސެންޓަކީ ބިދޭސީން. މި ހަފުލާގައި ވަނީ ދިގުމުއްދަތަށް ހިދުމަތްކުރި ނަރުހުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ނަރުހުންނަަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ވެސް ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ޚިދުމަތުގައި 40 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި ނަރުހެއް ކަމަށްވާ އާސިޔާ ނާޒްލީ އަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިތުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަލީ ޝަފީގް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ ފަރުހަތު ޝަހީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ ފަރުހަތު ޝަހީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަނީސާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 12، 2017- ބައިނަލްއަގްވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy