ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި: ރޯދަމަހު ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 މެއި 2017

މާލެ، މޭ 17، 2017: މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަތައް: މި އަހަރުގެ ރޯދަމަސް މި މަހުގެ 27 ގައި ފަށާއިރު، އެ މަހުގައި އާއްމުކޮށް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ އުފުލެން ފަށާފައި: އަލުވި، ފިޔާ އަދި ބިސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެތެރެކޮށްފައި ވިޔަސް އަގުތައް ވަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އުފުލިފައި. ކުރިން 250ރ. އަށް ވިއްކި ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު ވެސް މިހާރު އުޅެނީ 300ރ. ގައި---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައަކުން މީހަކު އެއްޗެހިތަކެއް ގަނެގެން ގެންދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި މީހަކު ބިސް ޓްރޭއެއް އުފުލަނީ: ރޯދަމަސް ގާތްވެފައިވާއިރު، ބިސް ކޭހުގެ އަގު މިހާރު ވެސް ވަނީ އުފުލާފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017- ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ފިޔާތަކެއް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއް.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި މީހަކު ލޮނުމެދުތަކެއް ބާސްކެޓަކަށް އަޅަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ލޮނުމެދުތަކެއް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައަކުން މީހަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ: ރޯދަމަސް ފެށެން ކައިރިވެފައިވާއިރު، ބާޒާރުމަތީގައި ހަލަބޮލިކަން ވަނީ އިތުރުުވެފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައަކަށް ބިސް ކޭސްތަކެއް ބާލަނީ: ރޯދަމަސް ފެށެން 10 ވަރަކަށް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، ކުރިން 250ރ. އަށް ވިއްކި ބިސް ކޭހެއް ވެސް މިހާރު ވިއްކަނީ 300ރ. އަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 17، 2017: މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގައި ބަޔަކު ބިސްކޭހެއް އުފުލަނީ: ރޯދަމަސް ފެށެން ކައިރިވާއިރު، މިހާރު ވެސް ބިސްކޭހުގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 17، 2017: މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގެ ކައިރީގައި ބަޔަކު އެއްޗެހި ގަތުމަށް މަޑުކޮށްލައިގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް: ރޯދަމަސް ފެށެން ކައިރިވެފައިވާއިރު، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލެން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައަކުން މީހަކު ޓޮމާޓޯ ގަންނަނީ: ރޯދަމަސް ފެށެން ކައިރިވެފައިވާއިރު، ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި އަލަނާސިތަކެއް މީހަކު ބަލަނީ: ރޯދަމަސް ފެށެން 10 ވަރަކަށް ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، ބާޒާރުމަތީގެ ހަލަބޮލިކަން ވަނީ އިތުރުވެފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 17، 2017: ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރައެއްގެ ކައިރިން މީހަކު ފޮށިގަނޑެއް ކޮނޑަށް ލައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ: ރޯދަމަސް ފެށެން 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ބާޒާރުމަތީގެ ހަލޮބޮލިކަން ވަނީ އިތުރުވެފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy