17 hours ago

27

ޕީޖީގެ ރިޕޯޓާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ވާހަކަތައް ތެދުކަން ހާމަވޭ

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ތެދުކަން،...

1 hour ago
"އިންޑިއާ- ޗައިނާ ދޫކޮށްލައިގެން ދެކޮޅެއް ނުޖެއްސޭނެ"
10 hours ago
ކަންތައްވީ ގޮތުން މައުމޫން ދެރަވޭ، ހިތްވަރު އެގޮތުގައި
3 hours ago
އުޅެނީ އެތެރޭގެ ކަމެއް، ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިން:ސަރުކާރު