ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ގާސިމާއި ފާރިސް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި

ހުސެއިން ވަހީދު

18 މެއި 2017

މާލެ: މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން: މިއީ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަކަށް ވަޑައިގެން އެ ޕާޓީގެ ޕޯޑިއަމެއްގައި މައުމޫންގެ ދަރިކަލަކު ވާހަކަ ދެއްކެވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ކަމަށް ވެފައިވާއިރު، އެ ޖަލްސާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި. މި ޖަލްސާގައި ގާސިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މިނިވަންކޮށް އަދި އޭނާ އަށް އެ ކޯޓުން ކުރިމަތިކުރި ބޮޑެތި ޝަރުތުތައް ދޫކުރި ފަހުން. އަދި މިއީ ބަންދުން ދޫކުރި ފަހުން ގާސިމް ސިޔާސީ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އެތުރިލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި އެތުރިލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައްދާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މިއީ އެމްޑީޕީގެ ޕޯޑިއަމެއްގައި އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމް އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މިއީ އެމްޑީޕީގެ ޕޯޑިއަމެއްގައި އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ފުރަތަމަ ފަހަރު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ފާރިސް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން ދުއާ އަށް އަތް ނަންގަވައިގެން---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް ދުއާ އަތް ނަންގަވައިގެން---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ، މޭ 17، 2017- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy