12 hours ago

26

1.4 މިލިއަނުގެ ދަރަނިން ދަގަނޑޭ ސަލާމަތެއް ނުވި

ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެ މައްޗަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، އެ ފައިސާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު...

4 hours ago
ނަގިލި އެއްލުމުގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ ފައި ޗިސްވެއްޖެ
2 hours ago
"ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުނުކުރި ނަމަ ދައުލަތް ދަރާނެ"
3 hours ago
އެއްލާ ކޮންމެ ގަލަކީ ހަދިޔާއެއް: ރައީސް ޔާމީން