ފޮޓޯގެލަރީ / ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުން

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލިތާ އެއްމަސް

ހުސެއިން ވަހީދު

23 މެއި 2017

މާލެ: މޭ 23، 2017- ހަށިގަނޑުގެ 14 ތަނަކަށް ވަޅި ހަރައި ރަހުމުކުޑަކޮށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން: ޔާމީންގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފުލުހުން ހުއްޓުވުމުން، އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މޭ 23، 2017- އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޔާމީންގެ މަންމަ (ވ) އަދި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާންގެ މަންމަ ދުއާ އަށް އަތްނަގައިގެން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލިފައިވާތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި. ރިލްވާންގެ ވަގަށް ނެގި ބައެއް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހޯދިފައެއް ނެތް.---ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ދުއާ ކުރަނީ: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި އަންހެނަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޔާމީންގެ މަންމަ (ކ-3) އަދި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާންގެ މަންމަ މަޑުކޮށްލައިގެން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލިފައިވާތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި. ރިލްވާންގެ ވަގަށް ނެގި ބައެއް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހޯދިފައެއް ނެތް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޔާމީންގެ މަންމަ (ވ) އަދި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާންގެ މަންމަ މަޑުކޮށްލައިގެން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލާފައިވާއިރު އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލިފައިވާތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި. ރިލްވާންގެ ވަގަށް ނެގި ބައެއް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހޯދިފައެއް ނެތް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްވަރު އީވާ އަބްދުﷲ (ވ): ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުނުއިރު ވެސް އެ މަރުގެ ހަގީގަތް ފުލުހުން ހާމަނުކުރާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހާމަކޮށް ލިޔެފައިވާ ކަރުދާސްގަނޑެއް ހިފައިގެން ޒުވާން އަންހެނަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ތޮލާލް (ކ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 23، 2017- މިދިޔަ އޭޕްރީލް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރަށް އެއް މަސް ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ބޭނުންކުރި ބޯޑުތައް: ސ. ފޭދޫ އަށް އުފަން ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަހުގީގުގެ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް މިހާތަނަށް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy