ފޮޓޯގެލަރީ / ނައިބު ރައީސް ހައްޔަރުކުރުން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރުން

މުހައްމަދު ޝަރުހާން

5 ޖޫން 2016

ޖޫން 5، 2016: ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުމުގެ ތުހުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުން.

ޖޫން 5، 2016: ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ފަހު އަދީބު ގެންދަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ފަހު އަދީބުގެ ވަކީލުން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ފިސްތޯލަ ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ފަހު އަދީބު ގެންދަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ކޯޓުން ނެރުމާ އެކު، ކޯޓު ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކޮށްލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގައި ހުކުމް ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް އޭނާ ހާޒިރު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރިއިރު އެ ތަނުގެ ބޭރުގައި އަދީބުގެ އާއިލާ ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރިއިރު އެ ތަނުގެ ބޭރުގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ޖޫން 5، 2016: ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޖޫން 5، 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުކުމް ކުރިއިރު އެ ތަނުގެ ބޭރުގައި އަދީބުގެ އާއިލާ ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy