ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރޯދަމަހުގެ އަޅުކަން

ހުސެއިން ވަހީދު

27 މެއި 2017

މާލެ: މޭ 27، 2017- ރޯދަމަހުގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދުމަށްޓަކައި މުލަ ރޯދަދުވަހު ދިވެހިން އަޅުކަމުގައި: މުލަރޯދައާ އެކު މިސްކިތްތަށް ފުރި، އަޅުކަމުގައި މީހުން ހޭދަކުރާ ވަގުތު ވަނީ އިތުރުވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިމާމު މީހާ އިސްވެ މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ބަޔަކު ފައިބަނީ: މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހާ އެކު މިސްކިތްތަކަށް ވަނީ ބާރު ބޮޑުވާން ފަށާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުން މީހަކު ފައިބަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަޔަކު ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި އަޅުކަމުގައި ޝާމިލް ވެގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: މޭ 26، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު، ޝޭހު ޝަމީމް ނޫރު މިސްކިތުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 27، 2017- ނޫރު މިސްކިތުގައި މީހަކު ފޯނު ބަަލައިގެން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު ނޫރު މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ފަހު މީހުން އަޅުކަމުގައި---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 27، 2017- ހުކުރު މިސްކިތުގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 27، 2017- މުލަރޯދަ ދުވަހު މީހަކު މިސްކިތެއްގައި ޒިކްރު ކުރުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ: ރޯދަމަހާ އެކު ދީނީ ކަންކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: މޭ 27، 2017- ނަމާދު ކުރުމަށް ފަހު މީހަކު މޮބައިލް ފޯނެއް ބޭނުންކޮށްގެން މިސްކިތުގައި ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy