ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ކުރުކުރުން

ނިޝާން އަލީ

27 މެއި 2017

މޭ 27، 2017 އަކީ މި އަހަރުގެ މުލަރޯދަ ދުވަސް ކަމަށްވާއިރު، ދިވެހިންގެ އާދަކާދައިގެ މަތިން ރޯދަމަހުގެ ހަވީރު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ. ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދުއްވާލުމަށާއި ހިނގާލަން ދިއުން އަދި މަޑިއެރުވުން ފަދަ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަނީ ފެނިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ މަޑިއަރުވައިދެނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ ހަވީރު މާލެ އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަޑިއަރުވާއިރު އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކައިރީގައި: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ ހަވީރު މާލެ އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ރިމޯޓް ކާރެއް ދުއްވަނީ: ރޯދަމަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި މި ސަރަހައްދަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ ހަވީރު މާލެ އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކަށް މަޑިއެއްލައި ދިނުމަށް ބެލެނިވެރިއަކު އެހީތެރިވަނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ ހަވީރު މާލެ އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އުނދޯލި ހެއްލަނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ރޯދަމަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އުޅޭނެތީ، އެ ގަޑިތަކުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ސްކޭޓް ކުރަނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ރޯދަމަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އުޅޭނެތީ، އެ ގަޑިތަކުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ސްކޭޓް ކުރަނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ރޯދަމަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އުޅޭނެތީ، އެ ގަޑިތަކުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަޑިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންތަކަކަށް އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އެހީތެރިވަނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ ހަވީރު މާލެ އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ދެ ކުޑަކުއްޖަކު ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ސްކޫޓާ ދުއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ: ރޯދަމަހާ އެކު މާލޭގެ މަގުމަތި ވަނީ ހަލަބޮލިވެ، ހާއްސަކޮށް ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ޓްރެފިކަށް ބާރު ބޮޑުވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ދެ މީހަކު ދެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ސައިކަލްގައި ދަނީ: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދުއްވާލަން ދިއުމަކީ މާލޭގައި އާންމު މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ: ރޯދަމަހާ އެކު މާލޭގެ މަގުމަތި ވަނީ ހަލަބޮލިވެ، ހާއްސަކޮށް ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ޓްރެފިކަށް ބާރު ބޮޑުވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ދެ މީހަކު ދެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ސައިކަލްގައި ދަނީ: ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދުއްވާލަން ދިއުމަކީ މާލޭގައި އާންމު މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގެ ފާރުބުރި މަތީގައި ހިނގާލަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސްކޫޓާއަކަށް އަރުވައިގެން ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ ހަވީރު މާލެ އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުއްޖަކު ޓްއިސިކަލެއް ދުއްވަނީ: ޓްއިސިކަލް ދުއްވުމަކީ ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމު ވަމުން އަންނަ ޓްރެންޑެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންތަކެއް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މަޑިއަރުވަނީ: މިއީ ކޮންމެ ރޯދަމަހެއްގެ ހަވީރު މާލެ އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މިސްކިތެއްގައި ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި: މިސްކިތްތަކުން ރޯދަވީއްލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ، މޭ 27، 2017- މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ދެ މީހަކު މިސްކިތެއްގެ ފާރުމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން: މިސްކިތްތަކުން ރޯދަވީއްލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.--- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy