ފޮޓޯގެލަރީ /

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރޯދަ ހިފަން ފެށުން

ހަސަން އާމިރު

28 މެއި 2017

މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައިގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ފަށާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު. ރޯދަ މަސް ކުރިމަތިވިއިރު ފަލަސްތީން، އިރާގު، ސީރިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ގިނަ މުސްލިމުން އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ ހިތްދަތި ހާލުގައި.

ސީރިއާގެ މީހަކު ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރަމަޟާން ފާނޫޒު ބައްތިއާ އެކު ފަލަސްތީނު ކުދިންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީނުގެ ކުއްޖަކު ޖެރޫސަމްގައި ރަމަޟާން ބޮކިތައް ހަމަޖައްސާލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަފްޣާނިސްތާން ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ކުރިން މިސްކިތުގައި އޮށޯވެލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާގެ މިސްކިތެއްގައި ފަލަސްތީނު މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާގެ މިސްކިތެއްގައި ފަލަސްތީނު މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ފޮނި އެއްޗެހި ވިއްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކުވޭތުގެ ފިހާރައެއްގައި މޭވާ ވިއްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕެރިހުގައި ރޯދަ ވީއްލަން މީހަކު ތައްޔާރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާން މީހަކު ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގެ ފިހާރައަކުން ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިރާގުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެެއްގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިރާގުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިރާގުގެ މޫސަލްގެ އާއިލާއަކުން ރޯދަ ވީއްލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިރާގުގެ މޫސަލްގެ އާއިލާއަކުން ރޯދަ ވީއްލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާނުގެ މުސްލިމުން ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަފްޣާނިސްތާން ޖަލާލްއާބާދުގެ މިސްކިތެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީގެ ގާތިފް ޓައުނުގެ މިސްކިތެއްގައި ސައުދީގެ ބަޔަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފަހު އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފްރާންސްގެ ޕެރިހާ ކައިރީގައިވާ މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިރާގުގެ މޫސަލްގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ބަޔަކު ރޮށި ހިފަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގާތިފް ޓައުނުގެ މިސްކިތެއްގައި ލޯފަން މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާނުގެ އަމްރިތުސާގެ ޖަލަކަށް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy