ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މުލަރޯދަ ދުވަހު މިސްކިތްތައް

މުހައްމަދު ޝަރުހާން

6 ޖޫން 2016

މުލަރޯދަ ދުވަހު މިސްކިތްތައް

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ މަސްޖިދު ޢިމާދުއްދީންގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ މަސްޖިދު ޢިމާދުއްދީންގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ މަސްޖިދު ޢިމާދުއްދީންގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ އިސްކަންދަރު މިސްކިތުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މެންދުރު ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މެންދުރު ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މެންދުރު ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މެންދުރު ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް މީހުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް މެންދުރު ނަމާދަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި މާބްލް ޖަހާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

6 ޖޫން 2016، މުލަރޯދަ ދުވަހު މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މެންދުރު ނަމާދު ކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy