ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

4 ޖޫން 2017

ޖޫން 3، 2017: ރެއާލް މެޑްރިޑް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުން: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، ހަތަރު އަހަރު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އުފާފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، އަދި ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޔުވެންޓަންސްގެ ގޯލްކީޕަރު ޖިއާންލުއިޖީ ބުފަން ހިތާމަފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑު ކްރިއަސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އުފުލާލަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިުއްދީން ޒިދާން، ތަށި ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޑިފެންޑަރު ރަފޭލް ވެރާނީ ތައްޓަށް ދޮނެއްދެނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ މިޑް ފީލްޑަރު މަރްކޯ އަސެންސިއޯ ތައްޓާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ މިޑް ފީލްޑަރު އިސްކޯ (ކ-3) ތަށި އުފުލާލަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ މިޑް ފީލްޑަރު ލުކާ މޮޑްރިކް ތަށި އުފުލާލާއިރު، ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން(ވ) އަދި އަންހެނުން ވިރޯނިކާއި ދަރިން ތަށި އުފުލާލަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އުފާފާޅުކުރަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ މިޑް ފީލްޑަރު ލުކާ މޮޑްރިކް(ކ)، މާޓިއޯ ކޮވަސިޗް ތައްޓާއެކު: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަދި ފޯވާޑް ގަރެތު ބޭލް ތައްޓާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ތައްޓާއެކު: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކާޑިފް، ވޭލްސް: ޖޫން 3، 2017: ވޭލްސްގެ ކާޑިފްގެ މިލޭނިއަމް ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑު ކަރީމް ބެންޒެމާ ތަށި އުފުލާލަނީ: އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް 4-1 އިން ބަލިކޮށް، 12 ވަނަ ފަހަރަށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އެ ތަށި ދިފާއުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ ހޯދައިފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy