ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

އޯޝަން ގްރޭންޑްގެ ރޯދަ ވީއްލުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

13 ޖޫން 2017

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ބާއްވާ ރޯދަ ވީއްލުން. މިއީ ތަފާތު ރަހަތަކާ އެކު ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި ބާއްވާ ރޯދަ ވީއްލުމެއް.

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވެއިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވެއިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރާފައި -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރާފައި -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ރޯދަ މެނޫ ބޯޑެއް -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑް ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރައި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ވެއިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭ އޯޝަން ގްރޭންޑްގެ ރޯދަ ވީއްލުމަށް ބީޗްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑާ ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ހަދާފައިވާ ބުފޭ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑާ ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ހަދާފައިވާ ބުފޭ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

އޯޝަން ގްރޭންޑްގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ބުފޭ ތައްޔާރުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑާ ގެސްޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ހަދާފައިވާ ބުފޭ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑާ ގެސްޓް ހައުސްއާ ދިމާލުން އަތިރިމަތި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑާ ގެސްޓް ހައުސްއާ ދިމާލު ބީޗްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް މޭޒުތަކުގައި ކާތަކެތި އަތުރާފައި. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑާ ގެސްޓް ހައުސްއާ ދިމާލުން އޮންނަ ބީޗް. މިއީ ހިތްގައިމު މާހައުލެއް. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އޯޝަން ގްރޭންޑާ ގެސްޓް ހައުސް. ކޯޕަރޭޓް އަދި އާއިލީ ހަފުލާތަކަށް މިތަނުން ހިދުމަތް ދޭ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

އޯޝަން ގްރޭންޑާ ދިމާލުން އަތިރިމަތީގެ ހިތްގައިމު މާހައުލު. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy