ފޮޓޯގެލަރީ / ޤުރުއާން

މުސްހަފުގެ ބަދަލުގައި މޮބައިލް ފޯނު: ޒަމާނާ އެކު މިސްކިތްތަކުން ފެންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލު

ހުސެއިން ވަހީދު

17 ޖޫން 2017

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މި ފޮޓޯތަކުން މި ދައްކައިދެނީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަސޭހަކަމުގެ ތެރެއިން ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް އައިސްފައިވާ އެއް ބަދަލު. މި ރޯދަމަހު މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އެތައް ބަޔަކު ހޭދަކުރާއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއް ކަމަކީ މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް އަޅާފައިވާ ޤުރުއާނުގެ ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އެހީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަކަން. މުސްހަފުގެ ބަދަލުގައި މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔެވޭ ގޮތް ވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ ބޮޑު ފަސޭހައެއް. ޤުރުއާނުގެ އިތުރުން ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ އާއި ތަފްސީރު އަދި ޤުރުއާން އޯޑިއޯ އަޑުއަހާލެވޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް މިއަދު ހުރުމަކީ ވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ފަހިކޮށްދިން ފަސޭހަ ފުރުސަތެއް.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޯބައިލް ފޯނުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ. މިސްކިތްތަކުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ މުސްހަފުން ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އާދަ ބަދަލުވެ، ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރަނީ މޯބައިލް ފޯނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަޔަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން އެއް އަތުން ހިފަހައްޓައިގެން އިނދެ، މުސްހަފުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ: މިހާރު ގުނަމުންދަނީ މި ރޯދަމަހުގެ ފަހު 10 ކަމަށް ވާއިރު، ލައިލަތުލްގަދުރި ވިލޭރޭގެ ސަވާބު ލިިބިގަތުމަށްޓަކައި އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އިތުރުކުރުން މުހިންމު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 17، 2017- މިސްކިތެއްގައި މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު، ދުރުގައި އެހެން މީހަކު މުސްހަފުން ކިޔަވަނީ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާއެކު މޮބައިލް ފޯޏނުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހުން ގިނަ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy