ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަންގެ އިހްޔާ ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

22 ޖޫން 2017

ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާ: މެދުނުކެނޑި 38 އަހަރު ވަންދެން އިހްޔާ ޖަލްސާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބޭއްވި ނަމަވެސް، މި ރޯދަމަހު އެމަނިކުފާނު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުން، މި ފަހަރު ބޭއްވީ މިރޭގެ ޖަލްސާ އެކަނިކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ޝީ ބިލްޑިންގްގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި މައުމޫން ވަނީ ލައިލަތުލްގަދްރި ވިލޭރޭގެ މާތްކަމާއި އެ ރޭގެ ސަވާބު ލިބިގަތުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާ އަށް ފަހު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާ އަށް ފަހު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާ އަށް ދިޔަ މީހުންނާ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާ އަށް ދިޔަ މީހުންނާ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާ އަށް ފަހު، އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ފަރާތާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ދަރިކަލުން ފާރިސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ތިން ބޭފުޅުން ކަަމަށްވާ ފާރިސް މައުމޫނާއި ދުންޔާ މައުމޫން އަދި ޔުމްނާ މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާ ހުށަހެޅުއްވި އަހުމަދު ޝަކީބް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި (ކ-ވ) ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެ ދަރިކަނބަލުން ކަމަށްވާ ދުންޔާ މައުމޫން (ކ) އަދި ޔުމްނާ މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 21، 2017- މި ރޯދަމަހުގެ 27 ވިލޭރެއާ ދިމާކޮށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާމަން މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy