ފޮޓޯގެލަރީ / ފިތުރު އީދު

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރި އީދު ނަމާދު

އަހުމަދު ހަމްދޫން

25 ޖޫން 2017

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި ފިތުރު އީދު ނަމާދު: މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރި އީދު ނަމާދަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވިއިރު، މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވެސް އޮތީ ނަމާދަށް ދިޔަ މީހުންނާއެކު ތޮއްޖެހި ބާރު ބޮޑުވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގައި ޚުތުބާ ވިދާޅުވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ބަޔަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު، އީދު ތަހުނިއްޔާ ކިޔައި ސަލާމް ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު، އީދު ތަހުނިއްޔާ ކިޔައި ސަލާމް ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދަނީ---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު ކުޑަކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން ބަޔަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު ބަޔަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު، އީދު ތަހުނިއްޔާ ކިޔައި ސަލާމް ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު، އީދު ތަހުނިއްޔާ ކިޔައި ސަލާމް ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު، އީދު ތަހުނިއްޔާ ކިޔައި ސަލާމް ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ފަހު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގައި ޚުތުބާ ވިދާޅުވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ހާޒިރުވި މީހުން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދިޔަ މީހަކަށް ފުލުހަކު މަގު ދައްކަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ބަޔަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 25، 2017- މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދަށް ބަޔަކު ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy