ފޮޓޯގެލަރީ / ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް

"ހަބޭސް" ފިތުރު އީދުގެ މަޖަލުގައި

ނިޝާން އަލީ

27 ޖޫން 2017

ޖޫން 26، 2017- މި ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން މާލޭގެ އަލިމަސްއުފާ ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ދިޔަ މި ޝޯ ގައި ހަބޭސް އިން ވަނީ ފަސް އަލްބަމެއް ނެރެފައި. އެއިން ކޮންމެ އަލްބަމެއްގައި ހަތް ލަވަ ހިމެނޭއިރު، ހަބޭސް އިން ބުނީ އެއްފަހަރާ ފަސް އަލްބަމް ނެރުނީ ރާއްޖޭގައި ރެކޯޑެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: 26 ޖޫން 2017، މި ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން ހަބޭސް ފިއުޝަން ބޭންޑްގެ ބޮޑުބެ ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2017، މި ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން ހަބޭސް ފިއުޝަން ބޭންޑްގެ ބޮޑުބެ ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 26 ޖޫން 2017، މި ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން ހަބޭސް ފިއުޝަން ބޭންޑް: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި ޒުވާނުން މަޖާ ނަގަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި ޒުވާނުން މަޖާ ނަގަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި ތޮލާލް ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ހަބޭސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި ތޮލާލް ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ހަބޭސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ހަބޭސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ހަބޭސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ހަބޭސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި އެ ބޭންޑުގެ އަލްބަމެއް ނެރެނީ: މި ޝޯ ގައި ފަސް އަލްބަމެއް ނެރުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ހަބޭސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި ޒުވާނުން މަޖާ ނަގަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މުއައްޒިން ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މުއައްޒިން ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މުއައްޒިން ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މުއައްޒިން ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު ހަބޭސް އިން ހިތްހަމަޖެހޭ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: ޖޫން 26، 2017- ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މުއައްޒިން ލަވަކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy