ފޮޓޯގެލަރީ / ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017

ހުސެއިން ވަހީދު

6 ޖުލައި 2017

ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައި ރައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ: އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯގައި، ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރުގެ ގިނަ އެއާލައިންތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެއާލައިންތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާ ގުޅުން ހުރި އެކި ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވޭ. އަދި އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް އަގު ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ސްޓޯލް އިން މީހަކު މައުލޫމާތު ހޯދަނީ: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ބެންކޮކް އެއާވޭސް ސްޓޯލްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ފްލައިމީގެ ސްޓޯލް: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ބްރޯޝަރުތަކެއް: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި އެތަނުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި އިނަމޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޯލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެ ސްޓޯލްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި އުރީދޫގެ ސްޓޯލަކުން މީހަކަށް މައުލޫމާތު ދެނީ: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސްޓޯލަކުން މައުލޫމާތު ދެނީ: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ސްޓޯލެއްގެ މުވައްޒަފަކު އެ ސްޓޯލްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި މޯލްޑިވިއަންގެ ސްޓޯލެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެ ސްޓޯލްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ފްލައިމީގެ ސްޓޯލަކުން މައުލޫމާތު ދެނީ: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި މައުލޫމާތު ދެނީ: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި މޯލްޑިވިއަންގެ ސްޓޯލެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރުވެގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެ ސްޓޯލްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގެ ބައެއް ސްޓޯލްތައް: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯގައި ހުރި އިނަމޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޯލް އިން މީހަކު މައުލޫމާތު ހޯދަނީ: އާޓް ގެލެރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy