ފޮޓޯގެލަރީ / ޓްރެފިކް

ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

15 މެއި 2016

ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލ. އަތޮޅު ތަކުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިއަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި ފުލުހަކު ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދެނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ލ. އަތޮޅުގ ރަށެއްގައި ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެލައިޑާ، ޕޮލިހުންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި ރޯޑްރެލީގައި ހިނގާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދެނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދެނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ އެކުވެގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެލައިޑާ، ޕޮލިހުންގެ އިސްވެރިންނާއި ލ. އަތޮޅު ތަކުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުމަށް ބޭއްވި "ރައްކާ" ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެލައިޑާ، ޕޮލިހުންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ލ. އަތޮޅު: މޭ 9، 2016: ފުލުހުންނާ އެލައިޑް އިންސިއުރެންސާ ގުޅިގެން ލ. އަތޮޅުގު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޓްރެފިކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމުގައި ހެލްމެޓެއް ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy