ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

އިޒްރޭލުން އަގްސާ މިސްކިތް ބަންދު ކުރުން

ހަސަން އާމިރު

17 ޖުލައި 2017

އިޒްރޭލުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަގްސާ މިސްކިތް ބަންދު ކުރުމަށް އިއްޔެ އަލުން ހުޅުވީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އެވެ. ފަލަސްތީނުން ވަނީ މި ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ފަހު އަގްސާ އަށް އިޒްރޭލުން ބާރު ނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ގުދުސްގެ އޯލްޑް ސިޓީގައި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނެއްގެ އައިޑީ ކާޑު އިޒްރޭލް ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސް އަށް ވަންނަން އޮންނަ މައި ދޮރާށި ކަމަށްވާ ދިމިޝްގު ގޭޓް އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސްގެ އޯލްޑް ސިޓީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިޒްރޭލް ސިފައިން ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީނުގެ ބައެއް މީހުންގެ ލިޔުންތައް އިޒްރޭލް ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސްގެ ލަޔަންސް ގޭޓް ނުވަަތަ ބާބުލް އަސްބާތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން ހަރުކުރި މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރުން ޗެކް ކުރުމުގެ ކުރިން ބައެއް މީހުން ދަބަސްތައް ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސްގެ ލަޔަންސް ގޭޓް ނުވަަތަ ބާބުލް އަސްބާތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސްގެ ލަޔަންސް ގޭޓް ނުވަަތަ ބާބުލް އަސްބާތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މީހުން ލަޔަންސް ގޭޓުގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މީހުން ލަޔަންސް ގޭޓުގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސްގެ ލަޔަންސް ގޭޓް ނުވަަތަ ބާބުލް އަސްބާތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މީހުން ލަޔަންސް ގޭޓުގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މީހުން ލަޔަންސް ގޭޓުގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަގްސާ މިސްކިތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރުކޮށް ގޭޓްތައް ގާޑު ކުރަނީ --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަގްސާ މިސްކިތުގެ ބާބުލް އަސްބާތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސްގެ ލަޔަންސް ގޭޓް ނުވަަތަ ބާބުލް އަސްބާތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސްގެ ލަޔަންސް ގޭޓް ނުވަަތަ ބާބުލް އަސްބާތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރު ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިޒްރޭލުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަނުމަށް ދެކޮޅު ހެދި މީހުން ލަޔަންސް ގޭޓުގެ ބޭރުގައި ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy