7 hours ago

1

އަސަދަށް ދިން ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީ މެޑަލް އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިމިޝްގު (އެޕްރީލް 20) - ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަށް އެރުވި ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފް އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

7 hours ago
60 އަހަރަށް ފަހު ކިއުބާގެ ރައީސްގެ ނަމުން ކާސްޓްރޯ ކެނޑިއްޖެ
6 hours ago
ސްވާޒިލެންޑުގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި
6 hours ago
10 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ނުރުހުމުގައި ބޯ ބޭލި މީހަކު ޖަލަށް