ފޮޓޯގެލަރީ / މިނިވަން ދުވަސް

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

25 ޖުލައި 2017

މާލެ: 25، ޖުލައި 2017: ރާއްޖޭގެ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން. މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައި.

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މަތިންދާބޯޓުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މަތިންދާބޯޓުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މަތިންދާބޯޓުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވާނެ އިރެެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން މަތިންދާބޯޓުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުގައި އެމަނިކުފާނާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުގައި އެމަނިކުފާނާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުގައި އެމަނިކުފާނާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރައީސް ޔާމީން މަރުހަބާ ދެންނެވުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުލެ އެއާޕޯޓް: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެއާޕޯޓުގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy