ފޮޓޯގެލަރީ / ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ހުސެއިން ވަހީދު

25 ޖުލައި 2017

މާލެ: 25، ޖުލައި 2017: މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޓަކައި މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ވަނީ ހާއްސަ ހަފުލާއެއް ބާއްވައިފައި، އަދި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގެ އިތުރުން، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. މީގެ އިތުރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފު މިއަދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފައި.--- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް އަދި ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: 25، ޖުލައި 2017: މި އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރައީސް ޔާމީން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު މެހުމާނުންގެ ފޮތުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ސަލާމް ކުރައްވަނނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދުސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެގައުމުގެ ކެބިނެޓް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެރައީސުން މީޑިއާއާއި މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ވަފުދާއި ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ވަފުދާއި ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުގައި ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ދެ ގައުމުގެ ވަފުދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ، ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ، ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy