ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވެވިި ރަސްމީ ޖާފަތް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

26 ޖުލައި 2017

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތް: މި ޖާފަތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ދެކަނބަލުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުން، ރައީސް ޔާމީން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ބަންޑާރަނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި އާޒިމާ ޝަކޫރު(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު(ކ)، ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އިސްވެރިން ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނަވާޒް ޝަރީފު(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން ބޭގަމް ކުލްސޫމް(ވ) އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ އަނބިކަނބަލުން އިލްހާމް ހުސެން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނަވާޒް ޝަރީފު(ވ) އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު(މ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy