ފޮޓޯގެލަރީ / ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

26 ޖުލައި 2017

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ އަނބިކަނބަލުން ކަލްސޫމް ނަވާޒް ޝަރީފް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ އަރިހުގައި ކަލްސޫމް ޖަމާލުއްދީނަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި އެ ދެކަނބަލުންނަށް އެ ސްކޫލުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް. ޖޭއެސްގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ މައުރަޒެއް، ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްލަވައިލެއްވި. އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ޖޭއެސްގެ ގޯތިތެރޭގައި ގަސް އިންދަވައި ދެއްވާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 26، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް އެ ދެކަނަބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 26، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 26، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 26، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 26، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 26، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 26، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހުށަހަޅައިދިން އައިޓަމެއް ބައްލަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހުށަހަޅައިދިން އައިޓަމެއް ބައްލަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އައިޓަމެއް ބައްލަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު އެތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އައިޓަމަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އައިޓަމެއް ބައްލަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 25، 2017: ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު އެތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އައިޓަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy