ފޮޓޯގެލަރީ / ކުނި

މާލޭގެ ކުނި އުކުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް

ހުސެއިން ވަހީދު

2 އޯގަސްޓް 2017

އޮގަސްޓް 2، 2017- މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ސައިކަލެއްގައި މީހަކު ކުނި އުކާލަން ދަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ސައިކަލެއްގައި ބަޔަކު ކުނިއުކާލަން ދަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުގައި އޮތް ކުނިއުފުލާ ބާޖެއް. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ބިދޭސީންތަކެއް ގާޑިޔަލެއްގައި ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ކުނި އުކާލުމަށް މީހަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- މީހަކު ގޭގެ ކުނި އުކާލުމަށް ކުނިކޮށްޓަށް ގޮސް. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- މީހަކު ގޭގެ ކުނި އުކާލުމަށް ސައިކަލެއްގައި ދަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- މީހަކު ގޭގެ ކުނި އުކާލުމަށް ކުނިކޮށްޓަށް ގޮސް. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ގޭގެއިން ކުނި އުކާލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރަޖިސްޓަރީކުރަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ފިހާރައަކުން އުކާލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނެރެފައިވާ ކުނި. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ގޭގެއިން އުކާލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނެރެފައި ހުރި ކުނި. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެމްކޯގެ ވެހިކަލެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ގޭގެއިން އުކާލާ ކުނި މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: އޮގަސްޓް 2، 2017- ގޭގެއިން މަގުމައްޗަށް ނެރެފައި ހުރި ކުނި. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

އޮގަސްޓް 2، 2017- މާލޭ ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި އުކާލުމަށް ދާ ޕިކަޕެއް. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

އޮގަސްޓް 2، 2017- މާލޭ ކުނިކޮށި ސަރަހައްދައް ކުނި އުކާލުމަށް ޕިކަޕު ތަކެއް ކިޔޫ ހަދާފައި. މުޅި މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ބިދޭސީން ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ވެމްކޯއިން އެކަން މަނާކޮށް، އެކުންފުނިން އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމާއިއެކު މިއަދު ވަނީ އެކުންފުންޏަށާއި އާންމުންނަށް ގިނަ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy