ފޮޓޯގެލަރީ / ހައްޖު

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މައްކާގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

10 އޯގަސްޓް 2017

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: ދިވެހި ހައޖުވެރިން މައްކާގައި: މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ރާއްޖޭން ގޮސްފައިވަނީ ޖުމްލަ 1000 މީހުން. ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން، ޒައީ ގްރޫޕް، ސިސިލްފަރު އަދި އަލްހަރަމައިން އަށް.

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: ހައްޖުވެރިން ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ހަރަމްފުޅުގައި ނަމާދު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި ހައްޖުވެރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2017: އެމްއެޗްސީއެލްގެ ހައްޖުވެރިން ތިބޭ ހޮޓެލްގެ ބޭރުގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަރަމްފުޅަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy