ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ބާލިންގެ މުސްލިމުންނާއެކު ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

14 ޖޫން 2016

ބާލިންގެ މުސްލިމުންނާއެކު ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް މުސްލިމުންނާ މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް(ކ) އަދި އިމާމް އަބްދުލް ހާޖިރް(ވ)، ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުންތަކެއް، ރޯދަ ވީއްލުމަށް ކާނާ ބަލައި އައިސް ލައިނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް(ކ) އާއި އަނބިކަނބަލުން ޑެނިއެލާ ޝޭޓް (މ)، ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކު ރޯދަ ވީއްލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް(ކ-2) އާއި އަނބިކަނބަލުން ޑެނިއެލާ ޝޭޓް (ވ-2) އަދި އިމާމް އަބްދުލް ހާޖިރް (ވ)، ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް(ކ-2) އާއި އަނބިކަނބަލުން ޑެނިއެލާ ޝޭޓް (ވ-2) އަދި އިމާމް އަބްދުލް ހާޖިރް (ވ)، ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް(ވ-2) އާއި އަނބިކަނބަލުން ޑެނިއެލާ ޝޭޓް (ވ)، ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުންތަކެއް، ރޯދަ ވީއްލުމަށް ކާނާ ބަލައި އައިސް ލައިނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުންތަކެއް، ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް ރޯދަ ވީއްލުމަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނުގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބާލިން، ޖަރުމަން: ޖޫން 13، 2016: ޖަރުމަނުގެ ރައީސް ޔޯކިމް ގޮކް(ކ-2) އާއި އަނބިކަނބަލުން ޑެނިއެލާ ޝޭޓް (ވ-2) އަދި އިމާމް އަބްދުލް ހާޖިރް (ވ)، ބާލިންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމް ބަޔަކާއެކު ރޯދަ ވީއްލުމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy