ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހާލަތު

ހަސަން އާމިރު

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ތިން ލައްކައެއްހާ މީހުން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވަދެފައި. މިއަންމާ ސިފައިންނާއި އެ ގައުމުގެ ބުޑިސްޓުންގެ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ދަނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުން.

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މައުންޑޯ އަވަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އަލިފާން ޖަހާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މައުންޑޯ އަވަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އަލިފާން ޖަހާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މައުންޑޯ އަވަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އަލިފާން ޖަހާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މައުންޑޯ އަވަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އަލިފާން ޖަހާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މައުންޑޯ އަވަށުގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި އަލިފާން ޖަހާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މައުންޑޯ އަވަށުގައި މުސްލިމުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށްފައި ދިޔަ މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް ހާލުގައި ޖެހިފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބަންލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީ ކުއްޖަކު ހާމަ ތަނެއްގައި ނިދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު ހާމަ ތަނެއްގައި ނިދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ މުސްލިމް ރެފިއުޖީ އަކު ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރަން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ މުސްލިމް ރެފިއުޖީ އަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު ކުޑަ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު ހާމަ ތަނެއްގައި ނިދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު ފޭލިގެތަކެއްގެ ކައިރީ މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީންގެ ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޭލިގެއެއްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީންގެ ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޭލިގެއެއްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީންގެ ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީއަކު ކުޑަ ދަރިފުޅާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީ މުސްލިމް އަންހެނަކު ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީންތަކެއް ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީ ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވުމަށް ފަހު ފޭލިގެއެއްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބަންލަދޭޝްގެ ބޯޑަރު ކައިރީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އުޅޭ ބައެއް ފޭލިގެތައް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ އަވަށެއްގައި މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ އަވަށެއްގައި މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އުޅޭ ފޭލިގެތައް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާ ސިފައިން ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާ ސިފައިން ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ކުދިންނަށް އެއްގަމު މަސް ހަދިޔާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިއަންމާގެ ރެފިއުޖީ ކުދިންތަކެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޭލިގެއެއްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy