ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ އާ ބޯޓުޔާޑާއެކު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

ހުސެއިން ވަހީދު

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީ ކުރި ބޯޓުޔާޑު ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުން: އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލައި ބޭލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑު ހޮއިސްޓް މި ބޯޓުޔާޑުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނޭ. މި ހޮއިސްޓުން 200 ޓަނުގެ ބޯޓު އުފުލޭނެ. އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލައި ބޭލުމަށްޓަކައި ޒަމާނީ އެތައް ވަސީލަތެއް މި ބޯޓުޔާޑުގައި ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައި. އެމްޓީސީސީގެ އާ ބޯޓުޔާޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ، އެތަނުގައި އެ ކުންފުނިން ބަނދެފައިވާ ބާޖެއް ބާލާފައި. މި ބޯޓުޔާޑުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑު އުޅަނދުތައް އެހެލުމާއި ބޭލުމުގެ އިތުރުން މަރާމާތު ކުރުމާއި ފައިބަރާއި ވެލްޑިންގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފުން މަސަައްކަތުގައި: އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން: އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ތަނެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސަައްކަތުގައި: މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ތަނެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސަައްކަތުގައި: މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ތަނެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ތަނެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފަކު މަސަައްކަތުގައި: މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ތަނެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ތިލަފުށި: ސެޕްޓެމްބަރ 11، 2017- އެމްޓީސީސީން ތަރައްގީކޮށް، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން: މިއީ އެންމެ ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ތަނެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy