ފޮޓޯގެލަރީ / އެޕަލް

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

އެޕަލް އިން ވަނީ އައިފޯން 8، 8 ޕްލަސް އަދި އައިފޯން 10 ތައާރަފްކޮށް އެޕަލް ވޮޗްގައި ސެލިއުލާ ހިމަނައިގެން ތައާރަފްކޮށްފައި. އުފެއްދުންތަކުގެ ފެންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާއަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އެޕަލް ވޮޗްގެ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އެޕަލް ވޮޗްގެ އަގުތައް ދައްކާލަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އައިފޯން 10 ދައްކާލަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އައިފޯން 10ގެ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާއަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް (ކ) މީހަކަށް އައިފޯން 10 ކިޔައިދެނީ . -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ސީއީއޯ ޓިމް ކުކާ އެކު މީހުން ފޮޓޯ ނަގަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އެޕަލްގެ ވަޔަލެސް ޗާޖިން "އެއާޕަވަ" ބޭނުންކުރާ ގޮތް ކިޔައިދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ފޯނެއް ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައި. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި މީހަކު އައިފޯން 10 އިން ސެލްފީއެއް ނަގަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އައިފޯން 10 ތައާރަފްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ކުންފުނީގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ވޯލްޑްވައިޑް މާކެޓިން ފިލް ޝިލާ އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި ،ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކް އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް، ކެލިފޯނިއާގެ ކަޕަޓީނޯގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އާ ކެމްޕަސްގައ ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2017 ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފުލާގައި އައިފޯން 10 ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައި. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy