ފޮޓޯގެލަރީ / ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް- ވަރަށް ތަފާތު

ހުސެއިން ވަހީދު

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި. މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އިމާރާތްކުރި މިފަދަ އަގުބޮޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް ވާއިރު ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތައް އެތަނުން ލިބޭނެ. ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީކުރި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އެމްއާރުއައި މެޝިނަކާއި ސީޓީ ސްކޭން މެޝިނާއި އެކްސްރޭ މެޝިންތައް ބަހައްޓާފައިވޭ. މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ބުނޭ. މިތަން ހުޅުވުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ސިއްޚީ ދާއިރާ އިން ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވެސް ގަބޫލުކުރޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހުން އެޑްމިޓް ކުރާ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެމްއާރުއައި މެޝިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ސަރަހައްދެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮޓަރިއެއް: މިތަނުގައި އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ މި ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ހެދި މިފަދަ ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް ވާއިރު، އިމާރާތުގެ ރީތި ކަމާއި ޑިޒައިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން: މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މި ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވާނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެމްއާރުއައި މެޝިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ މި ފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ހެދި މިފަދަ ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް ވާއިރު، އިމާރާތުގެ ރީތި ކަމާއި ޑިޒައިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރެސްޓޯރަންޓު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ސަރަހައްދެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy