ފޮޓޯގެލަރީ / ޗައިނާ

ރާއްޖެ- ޗައިނާގެ ބަދަހި ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޗައިނާގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް އަދި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ދާޚިލީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފުލާ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ޗައިނާގެ 68 ވަނަ ގައުމީދުވަސް އަދި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮންނަ ދާޚިލީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކުދިންތަކެއް ޗައިނާގެ ބަހުން ލަވައެއް ހުށަހަޅަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު (ކ) އަދި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު (ކ) އަދި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ އެއް ބޭފުޅަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު. ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް އެންމެ އިސް ރޯލެއް ކުޅުއްވީ ވެސް އޭނާ. ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ ދެ ގައުމުގެ މި ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ވެސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވާ ތަން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށާއި އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު އެހީތަކާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް ބޮޑެތި ލޯނުތައް އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ ދީފައި. ދެ ގައުމުގެ މި ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފައި. ފޮޓޯ އިން އެ ފެންނަނީ އެ ދެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީގެ އޮފިޝަލުންތަކެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މަންޒަރު.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2017- ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު އެހީތަކާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް ބޮޑެތި ލޯނުތައް އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ ދީފައި. ދެ ގައުމުގެ މި ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގެ 68 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy