ފޮޓޯގެލަރީ /

ހުޅުމާލޭ ކުއްލި ދެ މަރުގެ ޖަނާޒާ އާއި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު

ހުސެއިން ވަހީދު

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18،ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި މިރޭ ވަނީ ބާއްވާފައި. ---ފޮޓޯތައް: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، ގެ ޖަނާޒާ ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު އުޅުނު ސަހަރައްދު ---ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު އުޅުނު ސަހަރައްދު ---ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު ތިބި އިމާރާތް: އެ މީހުން އުޅުނީ މި އިމާރާތުގެ ފަސްޓް ފްލޯގައި---ފޮޓޯ: މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ދެ ޒުވާނުން ކަމަށްވާ ތ. ތިމަރަފުށީ އަހުމަދު ހާމީން، 21، އަދި ދަފްތަރު ފާތުމަތު ސަމާ، 18، އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު ތިބި އިމާރާތް: އެ މީހުން އުޅުނީ މި އިމާރާތުގެ ފަސްޓް ފްލޯގައި---ފޮޓޯ: މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy