ފޮޓޯގެލަރީ / ޓީޗަރުން

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

5 އޮކްޓޯބަރ 2017

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް އެކި ސްކޫލުތަކުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުން: އޮކްޓޯބަރު 3ން ފެށިގެން 5ށް ވަނީ މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާފައި. އެގޮތުން ހުރިހާ ސްކޫލެއްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި. އަދި ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް ބައެއް ހަރަކާތްތަށް ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި.

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ޓީޗަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ބ. އަތޮޅު މަރުކަޒުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭކުތަކެއް.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ޓީޗަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ގާފަރު ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލު ޒީނަތަތްރިކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: މާފަރު ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ޓިޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: ތުރާކުނު ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: އއ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 5، 2017: އއ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy