ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީ އެޗްއާރު އެވޯޑްސް 2017

ހުސެއިން ވަހީދު

13 އޮކްޓޯބަރ 2017

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއެކު ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފުލާ.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީ އެވޯޑް ނައިޓުގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގައި، އެ ކުންފުނީގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު މީހަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގައި، އެ ކުންފުނީގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު މީހަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގައި، އެ ކުންފުނީގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު މީހަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓު ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފުލާގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔާ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކު ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދި މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަޝިޕް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީ އެވޯޑް ނައިޓުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް އިނާމު ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީ އެވޯޑް ނައިޓުގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީީސީސީ އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު، އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓުގައި އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީީސީސީ އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު، އެމްޓީސީސީގެ އެވޯޑް ނައިޓުގައި އިނާމު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

އޮކްޓޯބަރު 12، 2017- އެމްޓީސީސީ އެވޯޑް ނައިޓުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy