ފޮޓޯގެލަރީ / ޔޫއޭއީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ވަޑައިގަތުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 އޮކްޓޯބަރ 2017

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅު: ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަކަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ދުބާއީގައި ހުންނަ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އިއްޒަތްތެރިން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފައި. ބުރުޖް ޚަލީފާ އަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ އިމާރާތް. އުސްމިނުގައި 2700 ފޫޓް ހުންނަ އެ އިމާރާތުގައި 164 ފްލޯ ހުރޭ.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް(ވ) އެމިރޭޓްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލެއް ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލުން އެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލެއް އެ ދެކަނބަލުންނަށް އެތަން ދައްކަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ އިތުރުން އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް(ކ)، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އަހުމަދު(ވ)، އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު(ވ-2) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލެއް އެ ދެކަނބަލުންނަށް އެތަން ދައްކަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެތަން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލެއް އެ ދެކަނބަލުންނަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ރައީސް ޔާމީން އިއްޒަތްތެރިން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލެއް އެ ދެކަނބަލުންނަށް އެތަން ދައްކަވާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް(ޔޫއޭއީ): އޮކްޓޯބަރު 16، 2017: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ބުރުޖް ޚަލީފާ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ތަނުގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލެއް އެ ދެކަނބަލުންނަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy